• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    •  

     Klauzula informacyjna RODO dla osób upoważnionych, przez Rodziców/opiekunów prawnych, do odbioru dziecka.

     klauzula_upowaznienie_.docx

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

     1. Administrator danych:

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D,  ul. Pienińska  2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 262-30-70.

     2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

     1. Cel przetwarzania danych:

     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

     1. Okres przechowywania danych osobowych:

     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu,
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

     1. Podstawa prawna do przetwarzania danych:

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.

     1. Odbiorcy danych:

     Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.

     1. Przysługujące prawa:

     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

      - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

     8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

     9. Źródło pochodzenia danych:

     Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, PESEL, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS), CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH (CROD), REJESTR PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM (RSTPS)

     10. Wymóg podania danych:

     Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 4 w/w Rozporządzenia.

     11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

      

     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

      

   • Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
     obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     

    1.      Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n. D, ul. Pienińska 2, adres e-mail: spkroscienko@op.pl, numer telefonu: 182623070.

    2.      Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Dariusza Kozłowskiego, adres e- mail: inspektor@cbi24.pl.

     

    3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

    .

    4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

     

    5.      Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

     

    6.      Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

     

    7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    -  żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    -  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • spkroscienko@op.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

  • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
  • DZIEŃ KOBIET
  • IX edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego
  • DZIEŃ DINOZAURA
  • Zabawa Karnawałowa
  • Karnawałowe szaleństwa przedszkolaków
  • ŻYCZENIA WALENTYNKOWE
  • DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
  • ŻYWA LEKCJA HISTORII
  • SUKCES SIATKAREK
  • Kolędowanie w  Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
  • Zawodnicy Verva Warszawa znowu nie zawiedli. Piłka z podpisami największych gwiazd reprezentacji Polski, Francji i Belgii już czeka na licytację.