• Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1
    im. A. Mickiewicza w Krościenku n. D i Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D wraz z Punktem przedszkolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:   https://spkroscienko.edupage.org/

    Dane teleadresowe jednostki

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem

    Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem

    34-450 Krościenko n. D, ul. Pienińska 2

    tel: 182623070

    e-mail: szkola@sp1kroscienko.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2007-03-02  

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

     

    Status pod względem zgodności z ustawą: 

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

     

    Informacje dodatkowe- strona posiada: 

    • wersję dla słabowidzących
    • możliwość powiększenia liter- rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200 %
    • mapę strony

    Data sporządzenia deklaracji:

    Deklarację  sporządzono dnia 18.09.2020r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły

     

    Kontakt i informacje zwrotne:

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Piotrowski
    e-mail: spkroscienko@op.pl
    telefon: 182623070
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Procedura wnioskowo- skargowa:

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca, zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
    z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się przy ulicy Pienińskiej 2. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Dodatkowo szkoła posiada 1 oznaczone wejście. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2. Na terenie szkoły znajduje się parking.
    3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. 
    5. W szkole są dwie klatki schodowe.
    6. Budynek nie posiada wind.
    7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

    Dostępność architektoniczna Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem:

    1.Do budynku punktu przedszkolnego prowadzi jedno wejście, znajdujące się przy ulicy Pienińskiej 2. Prowadzą do niego dwa schody, obok  jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    2. Na terenie punktu przedszkolnego znajduje się parking.

    3. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

    4. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada korytarzy.

    5. W budynku nie ma klatki schodowej.

    6. Budynek nie posiada wind.

    7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

    8. Do punktu przedszkolnego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    9. W punkcie przedszkolnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   • szkola@sp1kroscienko.pl
   • (018)2623070
   • ul. Pienińska 2 34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • Galeria zdjęć

   brak danych