Menu

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D,  ul. Pienińska  2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 262-30-70.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 1. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 1. Podstawa prawna do przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.

 1. Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.

 1. Przysługujące prawa:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

9. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, PESEL, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS), CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH (CROD), REJESTR PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM (RSTPS)

10. Wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 4 w/w Rozporządzenia.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  ul. Pienińska 2
  34 - 450 Krościenko nad Dunajcem
 • (fax)(018)2623070

Galeria zdjęć